Strona główna / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.MELONCATERING.PL

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „rozporządzenie RODO”).

 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 4. Administrator stosuje adekwatne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu zachęcamy do kontaktu mailowego: biuro@meloncatering.pl


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Party Serwis Catering Melon Sp. J. z siedzibą przy: 02-271 Warszawa, ul. Centralna 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000079665, NIP: 9511643519 (zwany dalej: „Właściciel„Administrator”).


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. realizacji zamówienia – podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy przez Właściciela;

 2. wystawienie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup – podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku przez Właściciela;

 3. kontaktu e-mailowego – podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Właścicielem.

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

3. Dane osobowe są również przetwarzane:

 1. w ramach wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych polegającego na przechowywaniu dokumentacji podatkowej przez okres wymagany przepisami prawa.

 2. w celu realizacji uprawnień z rękojmi oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikającej ze zrealizowanej usług lub umowy.


III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. dla realizacji umowy dane niezbędne to:

  – imię i nazwisko;
  – płeć;
  – adres dostawy;
  – numer telefonu;
  – adres e-mail;

  – data urodzenia – dana opcjonalna.

 2. dla wystawienia faktury niezbędne jest podanie numeru NIP przez przedsiębiorcę lub numeru PESEL przez osobę fizyczną, która żąda wystawienia faktury.

 3. dla kontaktu mailowego dane niezbędne to adres mailowy. W treści maila Użytkownik może podać także inne swoje dane, które będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję mailową.


VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem pod adresem: biuro@meloncatering.pl


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zależności od celu dla jakiego pozyskiwane są dane osobowe, przetwarzane są przez okres:

 1. dla celów realizacji umowy i dochodzonych z niej roszczeń – przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych;

 2. dla celu wystawienia faktury – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa do przechowywania dokumentacji księgowej bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z danej faktury;

 3. dla celów marketingowych i otrzymywania ofert – do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Usunięcie danych następuje po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o cofnięciu zgody.

 4. w celu kontaktu mailowego – do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi hostingu, serwisu IT, systemu do fakturowania oraz świadczenia usług księgowych. Wszystkim podmiotom którym powierzane są dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

VIII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies“) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies pozwalają::

 1. zapewni

 2. prawidłowe funkcjonowania strony,

 3. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 4. ulepszać funkcje dostępne na stronie,

 5. korzystać z narzędzi analitycznych,

 6. korzystać z narzędzi marketingowych,

5. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony komunikat dotyczący stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

6. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

7. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

8. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

 1. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

 2. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

 3. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

 4. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

 5. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.